Mantra

Planetary Mantra


SURYA (SUN) MANTRAS

“Om Hram Hrim Hraum Sah Suryaya Namah”


MARS (MANGAL) MANTRAS

“Om Kram Krim Kraum Sah Bhaumaya Namah”


MERCURY (BUDHA) MANTRAS

“Om Bram Brim Braum Sah Budhaya Namah”


JUPITER (BRIHASPATI) MANTRAS

“Om Gram Grim Graum Sah Gurave Namah”


VENUS (SHUKRA) MANTRAS

“Om Dram Drim Draum Sah Shukraya Namah”


MOON (CHANDRA) MANTRAS

“Om Shram Shrim Shraum Sah Chandraya Namah”


SHANI (SATURN) MANTRAS

“Om Pram Prim Praum Sah Shanaisharaya Namah”


RAHU MANTRAS

“Om Bhram Bhrim Bhraum Sah Rahave Namah”


KETU MANTRAS

“Om Sram Srim Sraum Sah Ketave Namah”


Deities Mantra


LORD GANESH MANTRAS

“Aum Gan Ganapatye Namah”


LORD HANUMAN MANTRAS

“Aum aeem bhreem hanumate, shree ram dootaaya Namaha”


LORD SHIVA MANTRAS

“Aum Namah Shivaay”


LORD BRAHMA MANTRAS

Aum Satchit Ekam Brahma”


LORD VISHNU MANTRAS

“Om Vishnave Namah”


GODDESS DURGA MANTRAS

“Om Aim Hreen Kleem Chamundaye Vichche”


Special Mantras


MAHA MRITYUNJAYA MANTRAS

“Om Trayambakam Yajamahe, Sugandhim Pushti Vardhanam, Urvarukmiv Bandhanat, Mrityurmokshaya Mamratat”


GODDESS GAYATRI MANTRAS

“Aum bhoor bhuwah swaha tat savitur varenyam bhargo devasya dheemahi dhiyo yo naha Prachodayat “


VASHIKARAN MANTRAS

OM HUM (BELOVED NAME) MAY VASHYAM KURU KURU SWAHA